Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

2 Definisjon på knutepunkt

Et knutepunkt i kollektivnettet er et omstigningspunkt hvor det er tilrettelagt for enkel, effektiv, trygg, bekvem og forutsigbar omstigning til kryssende linjer.

Minimum ett av følgende kriterier må være oppfylt:

 • Det er mange omstigende kunder
 • Det er fysisk tilrettelagt for omstigning
 • Det er tilrettelagt korrespondanse
 • Det er nødvendig omstigning (mating)

Knutepunktets rolle og behov for kapasitet, informasjon, ventefasiliteter og annen service er avhengig av:

 • Antall kunder
 • Antall linjer og avganger
 • Nasjonal, regional eller lokal karakter

Et godt knutepunkt kjennetegnes av:

 • Høy frekvens på kollektivtrafikktilbudet
 • Korte gangavstander mellom de ulike linjene
 • God informasjon - lett å finne frem
 • Effektive salgsløsninger
 • God fremkommelighet for trikk og buss frem til holdeplass
 • Riktig kapasitet
 • God sikkerhet og trygghet for alle brukergruppene
 • Bør gi en effektiv drift for operatørene
 • Annen service, butikker etc.
 • Grunnlag for byutvikling

På grunnlag av kriteriene ovenfor og en skjønnsmessig vurdering av knutepunktenes rolle i nettverket, kategoriseres knutepunktene som på neste side. Det er tatt hensyn til så vel eksisterende som ønsket situasjon, trafikktilbudets omfang og karakter (nasjonal/regional/lokal), trafikkvolum og servicenivå. Ingen avgrensning er absolutt. Oversikten bør endres ved nye situasjoner, som trafikkbilde, infrastruktur og arealbruk, ved siden av andre samferdselsaktørers eventuelle behov for å vektlegge andre aspekter, for eksempel knyttet til ansvarsfordeling.

Innfartsparkering kan være knyttet til knutepunktene, etter en nærmere vurdering av rammer for arealbruk og veinett mv.

Prioritering av tilgjengelighet gjelder både fattbarhet, atkomst for gående og syklende, universell utforming og pålitelig avvikling av buss- og trikketrafikk på vei og gate i området rundt knutepunktet.