Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Hovedprinsipper for skilting

Et stoppested skal inneholde relevant og nyttig trafikantinformasjon for både faste og nye passasjerer. Et godt stoppested må derfor planlegges og løses ut fra passasjerens behov for trafikantinformasjon på den unike lokasjonen. Bruk av riktig mengde trafikantinformasjon og type stoppestedselementer, gir gode løsninger og høy fleksibilitet. En enkel reise er en god reise.

Et system for overflate

Et enhetlig prinsipp for visning av trafikantinformasjon på stoppesteder, uavhengig av driftsart, gjør det enklere for passasjeren å bruke kollektivnettverket.

Godt synlige stoppesteder

Alle stoppesteder markeres med et tydelig fjernsignal som synliggjør kollektivtilbudet. Veitrafikkskilt, stoppestedsnavn og nettverkssymbolet er plassert øverst. Der det er mulig, bør fjernsignal være innvendig belyst.

 

Ulike versjoner av fjernsignal 

Som en del av utviklingen av stoppestedssøyle og stoppestedsstolpe, vurderes 3 ulike varianter av fjernsignal. I denne håndboken brukes alternativ B inntil endelig avklaring er gjort.

A. Løsning vist på Økern B. Busspiktogram i vegskiltstørrelse C. 512-skilt

 

Riktig og relevant trafikantinformasjon

Samtlige stoppesteder, uavhengig av størrelse, skal ha rutetabeller, prisoblat og linjekart (gjelder kun trikk) som primærinformasjon. I tillegg kommer eventuelt knutepunktskart hvis stoppestedet er definert som et knutepunkt. Sekundærinformasjon omfatter områdekart og nettverkskart, mens avviksinformasjon, områdekart og markedsinformasjon er alternativ informasjon.

Detaljert trafikantinformasjon

Rutetabell, prisoblat, lokalt områdekart og avviksinformasjon.

 

Mulighet for behovstilpasning av stoppestedet  

Stoppesteder skal planlegges og tilpasses ut fra behovet for trafikantinformasjon. Stoppestedselementer og møbler tilpasses deretter. Det er utviklet et eget sett med stoppestedselementer som gir slik fleksibilitet.

 
Kombinere stoppestedselementer

Lehusets størrelse må tilpasses behovet for informasjon på det enkelte stoppested. Er det ikke plass til et større lehus, må andre stoppestedselementer brukes i kombinasjon.

Synliggjøring og spesiell tilrettelegging

Det er utviklet dedikerte løsninger for markering av avvik og for knutepunkt. Et knutepunkt består av flere enkeltholdeplasser som knyttes sammen til et enkelt system for trafikantinformasjon. Knutepunktene har begrenset geografisk utstrekning og består ofte av to eller flere ulike driftsarter. Stoppesteder innenfor et knutepunkt utstyres med supplerende informasjonselementer. Disse gir ekstra informasjon om reisealternativer og overganger, samt navigasjonshjelp innenfor knutepunktsområdet.

Enkelt å vedlikeholde

Mottakssystemene for trafikantinformasjon er tegnet for enkel utskifting og drifting slik at det enkelte stoppested alltid er oppdatert. Se mer om vitriner

Universell utforming

Utformingen av elementene er gjort i tråd med Ruters strategi for universell utforming og legger stor vekt på god lesbarhet og funksjon.
Les mer her