Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Behovsanalyse

Behovsanalysen skal avklare viktige momenter som er spesielt for det aktuelle stoppestedet og oppdateres løpende i prosjekteringsfasen. Følgende punkter er en huskeliste over hva som bør være med:

 

Stedet

Beskriv stedet og området rundt.

Stoppestedet

Generell beskrivelse av den fysiske beskaffenheten av stoppestedet med plattformer, utstyr og de ulike soner og tilgjengeligheten av disse. Beskrive siktlinjer for fjerninformasjonen og stoppestedkategori a) Fortau rett strekning, b) Busslomme, c) Utbygget/brygge, d) Innsnevring/dobbel, e) Annet - sagtannutformet osv. 

Passasjerens bevegelsesmønster

Beskriv hvordan passasjeren ankommer stoppestedet; om det er flest overgangssituasjoner eller om stoppestedet er et startsted for passasjeren. Definer ventesone, orienteringssone og påstigningssone.

Trafikkgrunnlag

Avdekk trafikkgrunnlaget for stoppestedet ved lavtrafikk og rushtrafikk.

Knutepunkt og korresponderende kollektivtrafikk

Informasjon om buss/trikk/T-bane/båt/tog i tilknytning til stoppestedet, og om stoppestedet er en del av et knutepunkt.

Lysforhold

Beskriv lysforholdene på stoppestedet og adkomsten og vurder behovet for invendig belyst trafikantinformasjon.

Stoppestedselementer

Beskriv type og antall stoppestedselementer det finnes på stoppestedet:

Fjernsignal:

SIS:

Vitrine:

Knutepunktsmarkeringer:

Kortleser:

Billettautomat:

Reklame:

 

Situasjon ved oppstart av skiltplan

Eksisterende eller nytt stoppested? Nåværende status - prosjektering, renovering eller kun oppdatering? Når skal stoppestedet stå klart?

Involverte aktører

Alle involverte aktører skal beskrives med kontaktinformasjon:

 

Arkitekt:

Prosjektering:

Skilt- og billetteringsansvarlig:

Sikkerhetsansvarlig:

Skiltleverandør:

Skiltplanlegger: