Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Sjekkliste for planlegging av stoppested

Dette kapittelet er et verktøy for aktører som skal planlegge eller ta del i planleggingen av et stoppested. Sjekklisten under gir en kort oversikt over viktige beslutninger og hensyn som må tas.

1 Kartlegg aktører

Planlegging og vedlikehold av stoppesteder krever involvering av mange aktører. For å unngå misforståelser bør det tidlig i planleggingsprosessen kartlegges hvilke parter som bør involveres. De ulike aktører i et prosjekt kan ha interesser som ikke samsvarer med kollektivtrafikkens interesse. Prosjekter som gagner passasjeren kan være igangsatt parallelt, men ikke koordinert. God kommunikasjon, dialog og involvering er nøkkelen til en god løsning.

2 Trafikkdata

Et stoppested og den tilhørende trafikantinformasjonen skal dimensjoneres ut fra antall linjer, driftsarter og antall passasjerer på stoppestedet. Aktøren som initierer planleggingen må raskt skaffe oversikt over rutetilbudet og eventuelt planlagte fremtidige endringer for det aktuelle stoppet.

3 Knutepunkt

Det er utviklet en egen liste med knutepunkter. Denne listen må sjekkes når et stoppested planlegges. Er stoppestedet på listen for knutepunkter, skal egne regler for stoppestedselementer følges. Listen driftes og vedlikeholdes av Ruter.

4 Universell utforming

Alle stoppestedselementer for overflate er utformet for å tilfredsstille universell utforming i størst mulig grad. Hvilke stoppesteder som skal ha taktil merking og ledelinjer eller andre utvidede tiltak, koordineres av de ulike aktørene i hvert enkelt prosjekt. Det er utarbeidet egne retningslinjer for hvordan ledelinjer skal gå på et stoppested.

5 Reklamefinansiering

Om stoppestedet er finansiert med reklame skal dette løses gjennom lehus med integrert reklamemonter. Det er egne regler for plassering av lehus med reklame.

6 Arkitektoniske forhold og fysiske omgivelser

Krav til siktlinjer i kryss, hensyn til kommersiell virksomhet og lignende gir føringer for valg av stoppestedsløsning og plassering av disse. Det samme gjelder hensyn til bredde på fortau, gatebredder, antall filer, trær og generelt landskap. Slike faktorer kan føre til at den fysiske plassen på stoppestedet ikke alltid er i samsvar med plassbehovet den ønskede stoppestedsløsningen trenger. For at dette ikke skal gå utover Ruters mulighet til å gi god trafikantinformasjon, er det utviklet et sett med stoppestedselementer som kan brukes i avvikende situasjoner.

 

Stoppestedstyper

1. Om stoppestedet bygges med et kompakt lehus, vil alle behov for trafikantinformasjon løses i ett element. 2. For å løse situasjoner hvor dette ikke lar seg gjøre, er det utviklet flere kompakte stoppestedselementer som i kombinasjon gir stor fleksibilitet. Fleksibiliteten går ikke utover muligheten til å formidle mye trafikantinformasjon.