Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Henvisningsskilt - mot plattform

Disse skiltene har som oppgave å vise vei til riktig plattform. Fellesnevneren for henvisningsskilt er at de har en retningsgivende pil.

Driftsart, pil, reiseretning og spornummer er faste elementer i henvisningsskiltene. Teksten "retning/direction" er alltid venstrejustert, med flytende høyremarg. I få tilfeller er det også relevant å henvise til linjenummer- og linjenavn (se "unntak: To spor i samme retning" nedenfor). Kart og annen informasjon på stedet supplerer henvisningsskiltene. Les mer om reiseretninger pr. stasjon her.

Henvise mot plattform

Eksempler på henvisningsskilt mot plattform

Henvisning til alle plattfomer

Ved henvisning mot alle plattformer på stasjonen, informeres kun om driftsart, dvs. "T-bane/ Metro". Teksten bør opptre stort som på illustrasjonen til venstre nedenfor, men ved plassproblemer kan teksten reduseres til samme størrelse som på reiseretning i de øvrige henvisningsskiltene (som vist til høyre nedenfor).

Henvisning til alle plattformer

På stasjoner der T-bane deler spor med trikk plasseres piktogrammet for trikk etter T-banepiktogram, og teksten "/trikk" etter "T-bane".

Henvisning til alle plattformer

Enkel henvisning til plattform

Enkel henvisning

Henvisning mot plattform med informasjon om fremkommelighet

Ved henvisning mot atkomstvei som ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming, advares det mot trapp/eventuelt bratt rampe. Hvis alternativ rute for rullende ikke kommer tydelig fram av terrenget, oppgis dette i en halvmodul under retningsangivelsen.

Fremkommelighet

Alternativ rute med beskrivelse

I enkelte tilfeller der alternativ rute er lang eller vanskelig å forklare kun med pil, kan ruten beskrives i en kortfattet tekst. Da benyttes hvit delelinje mellom hovedrute og alternativ rute.

Komplisert alternativ rute

Henvisning til flere plattformer i samme retning

På stasjoner med mer enn ett spor i hver retning, eller stasjoner der det går både T-bane og trikk, oppgis gjeldende driftsartspiktogrammer og spornummer som vist under.

Flere spor i samme retning

Henvisning til flere endestasjoner i samme retning

For å henvise til to endestasjoner i samme skilt benyttes "/" for å skille budskapet fra hverandre. Eksempelvis kan dette være når trikken går annen retning enn T-banen, eller hvis man må operere med to reiseretninger.

To endedestinasjoner 

Henvisning til plattform med tekstlig beskrivelse av driftsart

I enkelte tilfeller kan det være behov for å presisere driftsart også med tekst. Det kan være for å unngå usikkerhet på stasjoner med flere driftsarter. Legg da merke til at selv om piktgrammene følger hovedregelen om at rekkefølgen og viktigheten på piktogrammene settes fra pilen og innover mot midten av skiltet, gjelder ikke denne regelen for teksten.

Henvise mot plattform med tekstlig beskrivelse av tekst

Stabling av henvisningsskilt

I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å stable budskapet i høyden. Man skal etterstrebe å samle pilene på samme side, slik at retningen kommer tydelig fram og oppsettet fremstår ryddig og oversiktlig.

På et stablet skilt med alle piler på samme side følger man de samme reglene som når henvisningsskiltene opptrer alene, men budskapet fordeles på to flater over hverandre med en hvit delelinje i mellom. Alle elementene må justeres etter det øverste skiltet, slik at spornummer, reiseretning og piktogrammer har faste plasser over hverandre.
NB: Skilting til målpunkt skal ikke stables med skilting til plattform.

Stablede skilt

Stabling av henvisningsskilt - med alternativ rute for rullende

På stablede skilt der pilene peker til høyre, følges vanlig oppsett som for "Henvisning mot plattform med informasjon om fremkommelighet" (se over). Der pilene peker til venstre, flyttes imidlertid piktogram for trapp over på høyre side av skiltflaten, for å unngå et unaturlig stort tekstinntrykk på alle tekster.

Stabling - begrenset framkommelighet

Unntak

Stabling av henvisningsskilt - med piler i begge retninger

Stablede skilt med piler i begge retninger skal i størst mulig grad unngås. Disse skal kun brukes i posisjoner hvor det er umulig eller meget lite hensiktsmessig å splitte skiltene. Når dette unntaket allikevel opptrer skal oppsettet under følges. Piktogram for T-banen, tekst og spornummer listets opp under hverandre og pilene står på hver sin side. Budskap med pil som peker mot venstre, settes opp øverst, da det er denne som danner margen for driftsartspiktogrammet.

Stablede skilt - med piler i begge retninger

To spor i samme retning

Ved to spor i samme retning (med forskjellige linjer) skal i all hovedsak retningsbekreftende linjekart benyttes. I tilfeller hvor det ikke er plass til å sette opp retningsbekreftende linjekart, kan også skilt som viser linjenummer benyttes. Disse må plasseres i tilknytning til skilt som beskriver reiseretning. Eksempelet nedenfor er fra Tøyen stasjon.

To spor i samme retning

1. Man har allerede tatt valget om å gå til retning sentrum

To spor i samme retning

2. Neste veivalg kommer tett på og her er det linjenummer og endedestinasjon, i tillegg til spornummer som er viktig for trafikantene.

Henvisning til billettautomat

På stasjoner med billettautomat på kun én plattform, eller ikke synlig fra hovedatkomst til stasjonen, skal det opplyses om hvor man må gå for å finne billettautomat.

Henvisning til billettautomat

Skiltet finnes i liggende og stående format.

Nedlastbart maldokument for skiltplaner

For enkelt å kunne tegne ut skilt i riktige størrelser og formater, benyttes InDesignmal for skiltplaner.
Filen er pakket med nødvendige linker og fonter.

Tilbake til innholdsfortegnelse