Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vi jobber med å flytte innhold fra denne websiden til Ruters nye merkevareportal brand.ruter.no.
For spørsmål, ta kontakt på .

Forord

Sikkerhetsskiltmanualen er et verktøy for skiltplanleggere og dekker alle sikkerhetsskilt som skal være i publikumsareal på T-banestasjoner. Manualen gir retningslinjer for produksjon og plassering av skilt samt for grafisk utforming av fremtidige skilt. Sikkerhetsskiltmanualen er basert på dokumentet «Sikkerhetsføringer for informasjon ved T-banen». Endelig skiltplan skal godkjennes av Sporveien T-bane.

Manualen eies av Sporveien T-banen og skal være et dynamisk verktøy i planlegging av sikkerhetsskilt. Det er innehavers ansvar å holde manualen oppdatert.

Sikkerhetsskilting på T-banestasjoner deles inn i tre ulike informasjonstyper:

 • rettledning for å forhindre farlige forhold 
 • informasjon om farlige forhold
 • informasjon ved hendelser og ulykker

Skiltene er utarbeidet innenfor rammene for utforming av sikkerhetsskilt med en horisontal skravur i skiltets overkant for å skape et helhetlig visuelt uttrykk i hele T-banesystemet. 

Under vises de ulike sikkerhetsskiltkategoriene:

Ruter sikkerhetskategorier oversikt.

Målgruppen for sikkerhetsskiltene er alle som befinner på T-banestasjoner inkludert beredskapspersonell. Sikkerhetsskiltene skal være lett gjenkjennelig for personer med både norsk og utenlandsk bakgrunn. Skiltingen skal primært presisere ønsket handling heller enn uønsket handling.

Følgende kommunikasjonskanaler er i bruk for sikkerhetsmeldinger:

 • fysisk skilting og oppmerking for permanent informasjon
 • skriftlig informasjon på Internett, trykk, plakater o.l.
 • talevarsling på høyttalere og SIS på T-banestasjoner ved akutt informasjon
 • varsling gjennom media ved behov for å forsterke budskap

Skriftlige sikkerhetsmeldinger skal følge med gitte standarder for lesbarhet. Ved akutte hendelser skal meldinger bli gitt muntlig over høyttaler. På denne måten blir alle brukergrupper ivaretatt, også svaksynte og hørselshemmede. 

Sporveien T-banen beslutter hva som skal være en del av sikkerhetsskiltingen på T-banen. For enkelte kategorier må man ha hjemmel i Ruters transportvedtekter mens andre faller under Jernbaneloven og kravforskriften. Brannvernloven gjelder for alle bygninger, og Plan- og bygningsloven gjelder ved nybygg og vesentlige ombygginger. Det understrekes, både i kravforskriften og byggtekniske forskrift, at det skal legges spesielt tilrette for orienterings- og bevegelseshemmede.

Under er de viktigste premissgiverne for sikkerhetsskiltingen på T-banen:

 • ISO-Standard
 • Jernbaneoven
 • Byggteknisk forskrift
 • Kravforskriften
 • Forskrift om  brannforebygging

Ved spørsmål, ta kontakt med Sporveien T-banens sikkerhetsavdeling.

Sikkerhetsavdeling 
Oslo T-banedrift AS

 

Tilbake til Innhold - Sikkerhetsskiltingsprogram